Former Senate president to take Sen. Brown around East Boston